انواع چاپ پوستر

از مقوله های مهم در چاپ پوستر، چاپ متناسب با مخاطبان است. از این رو انواع چاپ پوستر مطرح می شود. عدم تناسب چاپ پوستر با موضوع پیام و در نظر نگرفتن مخاطبان اهداف چاپ پوستر را تحت شعاع قرار می دهد.

براساس مخاطبان مختلف که برای پوستر مطرح است می توان دسته بندی های متنوعی را برای چاپ پوستر مطرح کرد. چاپ پوستر های فرهنگی، سینمایی، تجاری، سیاسی، ورزشی و ... را می توان برای انواع پوستر نام برد.

پوستر های فرهنگی برای موضوعاتی نظیر جشنواره های مذهبی و یا فعالیت های آموزشی و تفریحی و... کاربرد فراوان دارد. برای اعلام و اکران فیلم های سینمایی پوستر های سینمایی با شرایط خاص خود استفاده می شوند.

جهت معرفی و استفاده های سیاسی اشخاص حقیقی و حقوقی پوستر مناسب است. چاپ پوسترهای سیاسی شرایط خاص خود را دارد. پوسترهای ورزشی هم نیاز به طراحی خاص دارند.، در این پوسترها نیاز به ایجاد تحرک و شادابی در مخاطبان است.

در چاپ پوستر انتخاب نوع موضوع بسیار مهم است زیرا چاپ بایستی متناسب با مخاطبان باشد و اگر چاپ متناسب نباشد چاپ پوستر نمی تواند کارکرد تبلیغاتی خود را بخوبی انجام دهد.