چاپ استیکر و نصب برای زیباسازی شهرداری تهران ، نصب بر روی پله های شهری

چاپ استیکر و نصب برای زیباسازی شهرداری تهران ، نصب بر روی پله های شهری