چاپ رول آپ

چاپ رول آپ یکی ازشیک ترین ومناسبترین سازه های نمایشگاهی رول آپ است. رول آپ پایه آلومینیومی داشته وکار چاپی روی آن بصورت لوله قابل جمع شدن است. چاپ رول آپ بسیار زیبا وچشم نواز بوده وجلب توجه مخاطبان را در پی دارد. آلومینیومی بودن رول آپ سبکی آنرا در پی داشته که حمل نقل آسان آنرا در پی دارد. رول آپ در نمایشگاهها به خوبی در غرفه آرایی کمک میکند.چاپ رول آپ محدودیتی نداشته وبا تمامی ابعاد قابل چاپ بوده وطرح ها با تصاویر زیبا را میتوان در ان درج نمود.

چاپ رول آپ