جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

عوامل مختفی بر قیمت چاپ پلات لمینت تاثیر گزار است. به عنوان مثال ابعاد پلات چاپی یکی ازعوامل دخیل بر هزینه پلات لمینت است. نوع لمینت سرد یا گرم نیز بر هزینه تاثیرگزار است

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸