جستجو خدمات

چاپ مش

اگر بخاهیم از امتیازات مش در مقایسه با استیکر نام ببریم، می توان به قابلیت نصب آسان تر آن اشاره نمود. دلیل نصب آسان تر مش وجود سوراخ های ریزی است که از ایجاد حباب ها در هنگام نصب جلوگیری می کند. عملیا ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸