جستجو خدمات

چاپ عکس

امکان چاپ عکس بر روی لیوان وماگ وظروف نیز وجود دارد. تولید لیوان تبلیغاتی در ایران ودر اکثر نقاط جهان بعنوان یک روش تبلیغاتی مناسب محسوب میشود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸