جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

هد بخشی از دستگاه چاپ فلکسی و بنر است که دارای نازل هایی می باشد که جوهر از این نازل ها خارج می شود. براساس کوچکی و بزرگی نازلها کیفیت چاپ خروجی متفاوت است بطوریکه انواع 80 ، 42 ، 20، 14، 3.5 پیکولیتر ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸