جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

این بنر به صورت شبکه شبکه میباشد واین امر آن را مناسب جهت مکانها با وزش باد وباران و... مناسب میسازد ازین رو این بنر برای مناطق شمالی ایران مناسب تر است

 (021) 88476744