جستجو خدمات

پرینت و کپی سیاه و سفید

دراین نوع چاپگرها حروف بوسیله ضربه سوزن درجوهر وسپس کاغذ چاپ صورت می گیرد. این نوع چاپ سریع بوده وهزینه بالایی ندارد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸