جستجو خدمات

پرینت و کپی سیاه و سفید

درچاپگر خطی حروف بصورت یک سطر یکجا پرینت میشوند

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸