جستجو خدمات

پرینت و کپی سیاه و سفید

چاپگری که با ایجاد گرما روی کاغذهای مخصوص متن مورد نظر را پرینت میکند

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸