جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

پلات لمینت سرد نازکتر، زیباتر، ظریفتر و گران تر است ولی لمینت گرم رایج تر است