جستجو خدمات

چاپ بک لایت سولیت

چاپ سولیت مخصوص چاپ فضای خارجی است که بصورت ایندور و اوتدور چاپ سولیت انجام می شود. چاپ سولیت در دو نوع سولیت کره ای و چینی است و دارای مقاومت به مراتب بیشتری نسبت به بنر است

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸