جستجو خدمات

چاپ اکوسالونت

در چاپ اکوسالونت با جوهر قابل تبخیر، امکان خشک شدن سطح چاپی در کوتاه ترین زمان ممکن را امکان پذیر ساخته است.

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸