جستجو خدمات

صحافی

برش و خط تا نیز جزء جدا ناپذیر فرایند صحافی هستند. خط تا باعث جلوه بیشتر کارها و سهولت در تا کردن در صفحات تا شدنی بخصوص درکارهای سلفون شده یا لمینت شده و همچنین باعث افزایش عمر کار می گردد.خط تا در ر ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸