جستجو خدمات

صحافی

صحافی به‌هم‌بستن صفحات كتاب يا امثال آن وتهیه جلد برای نگهداشتن این صفحات وجلوگيري از فرسوده يا پاره شدن آنها است

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸