جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

پلات با روش لمینت سرد، خصوصا در موردی که حرارت میتواند منجر به آسیب پلات شود روشی مناسب است و در برخی موارد حرارت در لمینت گرم میتواند منجر به آسیپ چاپ پلات شود

 (021) 88421551