جستجو خدمات

پلات و لمینت چاپ

چاپ پلات لمینت ضد آب نمی باشد زیرا جوهر های مورد استفاده در چاپ پلات ، باعث میشود وقتی تماس آب با پلات صورت گیرد، چاپ صدمه بیند

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸