جستجو خدمات

تخته شاسی

کیفیت نقاشی و چاپ روی تخته شاسی فوق العاده است. تخته شاسی قابلیت استفاده های گوناگون داشته و از طراحی و نقاشی را می توان روی تخته شاسی انجام داد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸