جستجو خدمات

تخته شاسی

کیفیت چاپ روی تخته شاسی فوق العاده است. تخته شاسی قابلیت استفاده های گوناگون داشته و طراحی و نقاشی گرفته تا درج تصاویر مختلف را می توان روی تخته شاسی انجام داد. چاپ شاسی ارزان در کنار سبکی و قابلیت ای ...

فوم برد و تخته شاسی

از تبلیغات بر روی تخته شاسی استفاده زیادی می شود قرار دادن پوستر تبلیغاتی بر روی تخته شاسی باعث ترغیب بینندگان می شود

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸