جستجو خدمات

تخته شاسی

کیفیت چاپ روی تخته شاسی فوق العاده است. تخته شاسی قابلیت استفاده های گوناگون داشته و طراحی و نقاشی گرفته تا درج تصاویر مختلف را می توان روی تخته شاسی انجام داد. چاپ شاسی ارزان در کنار سبکی و قابلیت ای ...

فوم برد و تخته شاسی

در این نوع فوم برد تصویر بر روی فوم برد چسبانده نمی شود بلکه بایستی چاپ بر روی فوم برد انجام شود. یکی از روشهای مناسب جهت چاپ فوم برد، استفاده از روش چاپ دیجیتال است که این عمل توسط چاپگر انجام می شود ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸