جستجو خدمات

تخته شاسی

چاپ بر روی تخته شاسی را می توان از ارزان ترین روش های چاپی به حساب آورد. از قابلیت بارز شاسی امکان طراحی و قابلیت استفاده برای طراحی از تخته شاسی است. ابعاد شاسی طراحی در حدی است که طراح بتواند به راح ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸