جستجو خدمات

چاپ بک لایت سولیت

بله. بک لایت قابل نصب در مکانهای عمومی جهت تزیین وزیباسازی است

چاپ اکوسالونت

با شناخت زیانهای مواد شیمیایی موجود در جوهرهای سالونت و همچنین کیفیت پایین چاپ بخاطر پیکولیتر بالای جوهر استفاده از جوهرهای سالونت رو به کاهش است بطوریکه جوهر های اکوسالونت با برطرف کردن معایب فوق کیف ...