جستجو خدمات

چاپ بنر و فلکسی

چاپ فلکسی چیست: چاپ فلکسی و بنر برای تبلیغات در فضای خارجی ابزار مناسبی محسوب می شوند. فلکسی نیازمند تابلو فلکسی بوده و اثر چاپی درون تابلو قرار می یگرد. این در حالی ...

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸