جستجو خدمات

فوم برد و تخته شاسی

در فوم برد چسبدار تصویر بر روی فوم برد چسبانده می شود و چاپ بر روی فوم برد صورت نمی گیرد

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸