جستجو خدمات

صحافی

در صحافی چسب سرد چسب با آب حل میشود وبرای خشک کردن آن نیاز به سیستم خشک کن ویا هوای گرم میباشد.

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸