جستجو خدمات

اسپیس فریم

یکی از کاربردهای مهم اسپیس فریم نقش آن در ساخت غرفه های نمایشگاهی است. حال ممکن است از اسپیس جهت ساخت غرفه در فضای باز یا داخل سالن استفاده شود که هر یک شرایط مخصوص به خود بخصوص رعایت شرایط فیزیکی محی ...