حساب های بانکی آذین هنر

بانک ملی ایران

شماره کارت : 5445 - 6197 - 9973 - 6037

شماره حساب : 0347364834000

به نام : محمد حسن نجفی جیلانی

 (021)۸۸۵۲۰۷۹۳,۸۸۵۲۴۳۶۸